إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

l'orazione è un obbligo in tempi ben determinati.


Firefox Google Chrome Safari
Questo sito e' protetto con
Norton Safe WebInformazione

Gli amministratori hanno vietato l'iscrizione di nuovi membri
La data/ora di oggi è Dom 21 Gen 2018, 22:54